Regulamin

1. [POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

Przedstawiony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy portalu internetowego Kartunsy.pl, którego właścicielem jest firma Grupa WW sp. z o.o. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757 (zwana dalej Grupa W&W) został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

Grupa W&W informuje, że każdy Użytkownik  oraz Autor zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

2. [DEFINICJE]

Portal internetowy kartunsy.pl– platforma internetowa składająca się ze stron, podstron, subdomen i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Grupa W&W sp. z o.o. . i dostępna pod adresem www.kartunsy.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie Grupa W&W sp. z o.o.;

Operator– prowadząca Portal kartunsy.pl firma Grupa W&W sp. z o.o., al. Rejtana 16C/014, 35-959 Rzeszów, email: kontakt@kartunsy.pl

Użytkownik– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Portalu kartunsy.pl oraz Usług dostępnych w Portalu kartunsy.pl oraz w serwisach społecznościowych;

Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Grupa W&W na rzecz Użytkowników dostępne w kartunsy.pl. Usługi te umożliwiają :
a) wykorzystywanie mechanizmów informatycznych działających w ramach Serwisów
b) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Grupa W&W lub jej Partnerów,
c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet
d) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

Materiały– materiały multimedialne, teksty, zdjęcia, wykresy, grafiki, video, itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autor – Użytkownik, który zamieścił tekst i dokonał rejestracji w Portalu kartunsy.pl w trybie określonym w § 8 Regulaminu.

Konto– miejsce w Portalu kartunsy.pl dostępne dla Autora, za pośrednictwem tego miejsca Użytkownik ma możliwość wprowadzać, modyfikować, zarządzać oraz wysyłać dane w strukturze Portalu kartunsy.pl, po uprzednim, poprawnym i skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Portalu kartunsy.pl.

§ 3. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@kartunsy.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który to adres każdy Użytkownik może kierować do Operatora wszelkie uwagi, zapytania, sugestie oraz informacje.

2. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o zawiadomieniu, powiadomieniu lub innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres email: kontakt@kartunsy.pl.

3. Jeżeli odrębne szczegółowe regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu kartunsy.pl jest bezpłatne.

4. Korzystanie z Portalu kartunsy.pl oznacza akceptację zasad Regulaminu oraz i zobowiązanie do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu kartunsy.pl.

5. Logo i nazwa kartunsy.pl stanowią wyłączną własność Operatora i podlegają ochronie na podstawie zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy kartunsy.pl bez zgody Operatora, jest zabronione i będzie się wiązało z bezzwłoczną reakcją Operatora z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie. Zapis ten nie dotyczy przypadków dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do wyglądu Portalu kartunsy.pl, przez co należy rozumieć m. in. kolorystykę, font, części dekoracyjne, układ poszczególnych elementów strony oraz prawa majątkowe do treści i elementów graficznych oraz innych treści umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Oznacza to, iż wykonane bez zgody Operatora utrwalanie, kopiowanie, powielanie, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sieć komputera, rozpowszechnianie (wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie) wprowadzenie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz pamięci nietrwałej RAM jak również i opracowywanie elementów Portalu kartunsy.pl stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora i będzie skutkowało reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej.
7. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu kartunsy.pl materiałów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, które pochodzą od Operatora lub współpracujących z nim podmiotów, z którymi Operator zawrze odrębne umowy w tym zakresie.

8. Autor zamieszczający w Portalu kartunsy.pl Materiały w formie tekstowej wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez Operatora oraz innych Użytkowników. Użytkownik lub Autor zamieszczając Materiały w Portalu kartunsy.pl oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od roszczeń osób trzecich, wszelkich wad fizycznych i prawnych, a także posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane w Portalu kartunsy.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

9.  W przypadku umieszczenia w Portalu kartunsy.pl materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik lub Autor udziela Operatorowi na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu kartunsy.pl w Polsce i za granicą na poszczególnych polach eksploatacji w zakresie:
a) utrwalania utworu na wszelkich nośnikach obrazu na papierze (np.: albumy, plakaty, foldery, ulotki), oraz na nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu,
b) zwielokrotnienie utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik (offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej),
c) wprowadzenia do obrotu, w tym poprzez sieć komputerową
d) wprowadzenie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz pamięci nietrwałej RAM,
e) rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawnie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

10. Użytkownikowi bądź Autorowi nie wolno posługiwać się materiałami bądź treściami o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym prawa portalu internetowego kartunsy.pl, Operatora oraz osób trzecich. W szczególności zabronione jest:
a) zamieszczanie w portalu kartunsy.pl materiałów propagujących treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne, nazistowskie, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,
b) publikowanie danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez ich zgody,
c) upublicznianie materiałów i informacji do których Operatorowi przysługują prawa autorskie, publikowanie adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec portalu internetowego kartunsy.pl,
d) umieszczanie bez zgody Operatora materiałów mających charakter marketingowy, reklamowy lub promocyjny innych niż te wymienione w § 9
e) prowadzenie sprzedaży, akwizycji oraz wskazywanie stron internetowych o tym charakterze,
f) umyślne wprowadzanie w błąd Operatora oraz innych Użytkowników

11. Każdy Użytkownik lub Autor, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Portalu kartunsy.pl materiałów o charakterze bezprawnym lub wskazanym we wcześniejszym punkcie zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu kartunsy.pl treści o charakterze bezprawnym   niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

§ 4. [INFORMACJA O WARUNKACH TECHNICZNYCH KORZYSTANIA Z PORTALU kartunsy.pl]

Do prawidłowego użytkowania Portalu kartunsy.pl przez Użytkowników i Autorów konieczne jest posiadanie łącznie:
a) urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów sieci Internet;
b) połączenia z siecią Internet
c) przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową WWW oraz obsługę języka programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) w przypadku Użytkowników i Autorów zamieszczających treści posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
e) aplikacji umożliwiającej przeglądanie plików w formacie PDF (np.: Acrobat Reader).

§ 5. [BEZPIECZEŃSTWO KONT UŻYTKOWNIKA LUB AUTORA]

1. Użytkownik lub Autor przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontami Użytkownika lub Autora używanymi do uzyskania dostępu do Portalu kartunsy.pl.
2. W związku z powyższym Użytkownik lub Autor przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Operatora za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.
3. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Operatora, na adres admin@kartunsy.pl, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, jeżeli powziąłby wiadomość o takich przypadkach.

§ 6. [PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA LUB AUTORA]

1. Informacje dotyczące stosowanej przez Operatora praktyki ochrony danych dostępne są na stronie http://somanycartoons.com/polityka-prywatnosci/, gdzie opisana jest polityka prywatności Portalu kartunsy.pl. Informacje te wyjaśniają, jak Portal kartunsy.pl obchodzi się z danymi osobowymi Użytkownika lub Autora oraz chroni jego prywatność, gdy ten z niego korzysta.
2. Użytkownik lub Autor korzystający z Portalu kartunsy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika lub Autora zgodnie z polityką prywatności Operatora.

§ 7. [WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA]

1. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Portalu kartunsy.pl.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu kartunsy.pl, jak również ewentualną utratę danych Użytkowników lub Autorów, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Portalu kartunsy.pl. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Autorów i Użytkowników Portalu kartunsy.pl o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w tym o możliwości przeprowadzenia przez Operatora przerw konserwacyjnych.
3. Wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość materiałów zamieszczanych przez Autorów lub Użytkowników w Portalu kartunsy.pl ponoszą odpowiednio Autorzy lub Użytkownicy, którzy zamieścili daną treść lub zawartość.
4. Całkowitą odpowiedzialność treść lub zawartość wiadomości przesyłanych za pomocą poczty email do Operatora ponoszą Użytkownicy i Autorzy wysyłający przedmiotowe treści.
5. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników, Autorów i innych osób trzecich także za:

 • zamieszczaną przez Autorów w formularzach rejestracyjnych treść danych,
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Autora spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
 • treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana),
 • szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznej lub jej wyłączenia, a także awarii systemu teleinformatycznego,
 • brak możliwości zalogowania się w Portalu kartunsy.pl spowodowaną błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika lub Autora, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej lub jakością połączenia.

§ 8. [REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I AUTORA]

1. Operator umożliwia Użytkownikom i Autorom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu kartunsy.pl, wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu kartunsy.pl.
2. Warunkiem rejestracji w Portalu kartunsy.pl jest wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://somanycartoons.com/rejestracja
3. Rejestracja na portalu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Portalu kartunsy.pl, zaakceptowanie aktualnej treści Regulaminu, a także wymagane jest kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”, który można znaleźć w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Portalu kartunsy.pl.
4. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika lub Autora Operator zakłada dla niego konto. Aktywowanie konta wymaga:
⦁ potwierdzenia adresu e-mail przez Użytkownika lub Autora poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail informującej o rejestracji,
5. Proces zakończony założeniem Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika z Operatorem lub Autora z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w § 9 Regulaminu.

§ 9 ŚWIADCZENIE USŁUGI UMIESZCZANIA TEKSTÓW PRZEZ OPERATORA

1. Operator Portalu kartunsy.pl umożliwia Autorom zamieszczanie w Portalu kartunsy.pl, tekstów i artykułów dotyczących tematyki związanej z Portalem.
2. Operator Portalu kartunsy.pl umożliwia Autorom zamieszczanie w Portalu kartunsy.pl, wizytówki wizytówki Autora prezentującej informacje na jego zainteresowań oraz wszystkie teksty Autora.
3. Akceptacja tekstu odbywa się w przeciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia publikacji.
4. Użytkownicy oraz Autorzy mogą zarejestrować konto bezpłatne. Konto tego typu:

 • ważne jest bezterminowo do czasu zgłoszenia prośby do Operatora o usunięcie konta
 • pozwala na dodawanie tekstów zgodnych z tematyką Portalu.

5. Publikacja tekstów oraz utrzymanie konta wiąże się z przestrzeganiem następujących zasad:

 • Zabronione jest używanie słów uznanych za wulgarne i obraźliwe lub popierają jakiekolwiej formy dyskryminacji
 • Zabronione jest obrażanie i poniżanie
 • Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i mogą być potraktowane jako plagiat lub inna forma naruszenia praw autorskich
 • Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.
 • Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Operatora portalu.
 • Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.
 • Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wcześniejszej zgody autora, który opublikował swoje treści na portalu kartunsy.pl
 • Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. W takim przypadku – Operator ma prawo do usunięcia wszystkich kont.
 • Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników lub osoby (np. rejestrowanie się pod nazwiskami osób publicznych)

6. W przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych reguł oraz pozostałych zapisów Regulaminu, Operator może nałożyć na Użytkownika lub Autora karę w postaci blokady konta.

§ 10 KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik Portalu kartunsy.pl może umieszczać pod ogłoszeniami zamieszczonymi w Portalu kartunsy.pl komentarze, jednocześnie dodając swój podpis. Warunkiem pojawienia się komentarza w Portalu kartunsy.pl jest jego akceptacja przez Operatora.
2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych w Portalu kartunsy.pl. Oznacza to, że Użytkownik umieszczając komentarz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.
3. Każdy Użytkownik lub Autor może powiadomić Operatora o bezprawności komentarza.
4. Jeżeli Operator uzyska urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację o tym, że dany komentarz jest bezprawny, uniemożliwi dostęp do danych treści komentarza.

§ 11 [PROCES REKLAMACJI]

1. Zarówno Użytkownikowi, jak i Autorowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Portalu kartunsy.pl, jak również świadczenia usług przez Operatora.
2. Operator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania z zastrzeżeniem ust. 5..
3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: kontakt@kartunsy.pl lub w formie pisemnej na adres Operatora wskazany w Regulaminie. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane:
a) oznaczenie reklamującego (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osobowy upoważnionej do załatwienia spraw związanych ze złożoną reklamacją,
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do danego Użytkownika lub Autora na adres siedziby lub miejsca zamieszkania nadawcy, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej lub na adres email jeśli w reklamacji ten został wskazany, a Użytkownik lub Autor nie wyraził prośby o kontakt w formie pisemnej na adres siedziby lub miejsca zamieszkania.
5. Operator zastrzega dla siebie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przypadku jej oczywistej bezzasadności, rozumianego jako np. kolejne wniesienie reklamacji opartej na identycznym zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika lub Autora. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.
Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Autora dodatkowych wyjaśnień. W takich sytuacjach czas na udzielania wyjaśnień przez Użytkownika lub Autora za każdym razem powoduje przedłużenie okresu rozpoznania reklamacji.
6. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 2 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji napotka przeszkody spowodowane niezależnymi od Operatora czynnikami losowymi (awarie sieci internetowej lub sprzętu) lub kiedy wymagał działań specjalnych.
5. W szczególnie skomplikowanych wypadkach, bądź z uwagi na czynniki losowe uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanych w ust. 2, Operator przekazuje reklamującemu informację, w której wyjaśnia przyczyny opóźnienia i wskazuje okoliczności, które należy ustalić celem rozpatrzenia sprawy, oraz określa przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 45 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 12 USUNIĘCIE KONTA

1. Każdy Użytkownik i Autor ma prawo żądać od Operatora Portalu kartunsy.pl usunięcia Konta wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie procesu rejestracji w Portalu kartunsy.pl, na adres admin@kartunsy.pl , zawierającą w treści informację o takim żądaniu, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
2. Każde żądanie usunięcia Konta jest rozumiane jako równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej odpowiednio Użytkownika lub Autora z Operatorem. Umowa zostaje rozwiązana w chwili otrzymania przez Operatora żądania, o którym mowa w § 12 ust. 1.
3. Operator może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem lub Autorem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik lub Autor naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub korzystając z Portalu kartunsy.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i nie zaprzestanie naruszeń pomimo uprzedniego wezwania. O fakcie wypowiedzenia umowy w tym trybie Użytkownik lub Autor będzie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika lub Autora w formularzu rejestracyjnym.
4. Jeżeli działanie Użytkownika lub Autora wyrządziło Operatorowi szkodę, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy w jakimkolwiek trybie nie ogranicza uprawnień Operatora do dochodzenia stosownego odszkodowania.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Operatora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu kartunsy.pl wraz z informacją o ich dokonaniu, zakresu zmiany oraz datą wprowadzenia zmian.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu kartunsy.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. W terminie 14 – dniowym Użytkownik lub Autor może wypowiedzieć łączącą strony umowę. Brak skorzystania z uprawnienia, a także korzystanie przez Użytkownika lub Autora z Portalu kartunsy.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu kartunsy.pl.
4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu kartunsy.pl. Operator jest uprawniony poinformować Użytkowników i Autorów o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 14 DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny, nieodpłatnie, w aktualnej wersji pod wskazanym adresem:  http://somanycartoons.com/regulamin/ przed zawarciem Umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy i Autorzy.

Niniejszy Regulamin został zaktualizowany na dzień 20 stycznia 2017 roku.